I am pretty hungry.

Islamic Centre Canteen, Hong Kong.   Conveyor belt sushi, Tokyo. TGIF, Tokyo. YUM.

Islamic Centre Canteen, Hong Kong. 

 Conveyor belt sushi, Tokyo.

TGIF, Tokyo.YUM.

0 comments